საფუძვლის მოსამზადებელი სამუშაოები
მოსამზადებელი ეტაპი:

 • ობიექტის აზმოვა და შეფასება
 • საჭიროების შემთხვევაში მიწის მოჭრა
 • მოსწორება
 • მიწის გატანა
 • საფუძვლის მომზადება ბალასტით და შემავსებელი ფრაქციით
 • ყალიბების მონტაჟი
 • პოლიეთილენის ფირის დაფენა
 • მზა არმატურის დაფენა ან მოქსოვა
 • გრუნტის ტკეპნა სპეციალური ვიბრო დანადგარებით
 • ტკეპნის კოეფიციენტის განსაზღვრა და ლაბორატორიული დასკვნა
 • ტრაპების მონტაჟი და ნიშნულზე მოყვანა
 • ჭის თავების ნიშნულზე მოყვანა
 • საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის მონტაჟი